Licencja dla "busiarzy" od maja 2022

Już od 20 maja 2022 r. przepisy tak zwanego Pakietu Mobilności (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1055 z 15 lipca 2020 roku, które zmienia rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 oraz (UE) nr 1024/2012).

Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, dodatkowe obowiązki.

- Licencja dla przewoźników z busami od 20 maja 2022 wymaga osoby zarządzającej transportem w firmie czy odpowiedniego kapitału na każde auto.

Co to dokładnie znaczy?

W ramach pakietu wprowadzono kilka zmian w kwestii dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Sporo do zrobienia będą mieli przewoźnicy wykorzystujący na "przerzutach po Europie" tzw. busiarze, czyli pojazdy z DMC do 3,5 tony.

Co ważne, nowe przepisy wyznaczają granicę powyżej 2500 kg nie tylko dla pojedynczego "dostawczaka", ale też zespołu pojazdów. Rozporządzenie nie dotyczy też przewozu osób minibusami do 9 osób. z DMC do 3,5 tony.

Certyfikat kompetencji zawodowej

Przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy busami od 2,5 do 3,5 tony do 21 maja 2022 roku muszą uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową.

Do tego w firmie musi być osoba wyznaczona do zarządzania transportem a więc musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – dokument ten uzyskuje się po zdaniu egzaminu (koszt 800 zł), ubiegający się o licencję nie może być np. osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa skarbowe.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu

W celu uzyskania licencji wspólnotowej trzeba już posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O takie zezwolenie należy wystąpić do starosty czy prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Można także zgłosić się bezpośrednio do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Co istotne, do każdego pojazdu, którym będzie wykonywany transport zarobkowy po Europie, przewoźnik będzie musiał uzyskać wypis z licencji wspólnotowej – dokument ten kierowca może okazać np. w trakcie kontroli drogowej.

Aktualnie koszt licencji do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji dla każdego pojazdu. Jednak powyżej 5 lat do lat 10 to już wydatek 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji – dane te dotyczą dotychczasowych przewoźników powyżej 3,5 tony, ale nic nie wskazuje na to, że dla "dostawczaków" będą inne stawki.

Zabezpieczenie finansowe

Przewoźnicy transportu lekkiego będą musieli wykazywać co roku poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują odpowiednim kapitałem i rezerwami.

Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że na jedno auto dysponuje środkami w wysokości co najmniej 1800 euro, a na każde kolejne po 900 euro.

Przykładowo przewoźnik mający np. flotę 20 międzynarodówek powinien mieć zabezpieczenie w postaci 18900€ (1800+17100).

Sankcje

Przykładowo, jeżeli 23 maja 2022 roku przewoźnik będzie wykonywał międzynarodowy przewóz rzeczy autem bez wymaganego zezwolenia lub licencji, waga naruszenia zakwalifikowana powinna być kwalifikowana jako najpoważniejsze naruszenie (NN) zagrożone karą 12 000 złotych.

Podsumowując

Dzięki zastosowaniu wieloletniego doświadczenia w branży transportowej możemy z powodzeniem wdrożyć nasze autorskie rozwiązanie dla branży transportu lekkiego które pozwoli uniknąć problemów z nowymi przepisami.

Zapraszamy do kontaktu oraz udziału w szkoleniu które zorganizujemy we Wrocławiu 12.01.2022 roku - zapisy prowadzimy pod adresem: 

konferencja@tacholider.pl

lub:

biuro@tacholider.pl