Nowe zasady uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego

Od kwietnia 2022 roku będą obowiązywać nowe zasady odnośnie uzyskania oraz odnowienia uprawnień kierowcy zawodowego. Ustawodawca między innymi określił obieg dokumentów oraz wprowadził nowe dokumenty – profil kierowcy zawodowego oraz kartę kwalifikacji kierowcy. 
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym 
Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1997) weszła w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, ale najistotniejsze zmiany, czyli nowy obieg dokumentów, mają być wprowadzone od kwietnia 2022 r.
Celem ustawy jest dostosowanie polskiego systemu prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29).
Kierowca zawodowy przed rozpoczęciem szkolenia będzie musiał zarejestrować się w Wydziale Komunikacji. Zmianie podlega procedura zapisu na szkolenie dla osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy. Kierowca, aby rozpocząć kurs kwalifikacyjny (uzyskujący po raz pierwszy uprawnienia kierowcy) lub przedłużający ważność świadectwa kwalifikacji zawodowej (odnawiający szkolenie okresowe), będzie musiał uzyskać w Wydziale Komunikacja profil kierowcy zawodowego (pkz). 
Osoba zamierzająca wykonywać lub wykonująca przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, aby rozpocząć szkolenie będzie musiała:
1. Uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
2. Uzyskać z właściwego terytorialnie Wydziału Komunikacji profil kierowcy zawodowego (PKZ)
Nowy dokument – profil kierowcy zawodowego (PKZ)
Profilu kierowcy zawodowego – należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.
Profil kierowcy zawodowego będzie wydawał, analogicznie jak w przypadku osób ubiegających się o uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami, starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.
Nowe obowiązki pracodawcy
W art. 39 ustawy o transporcie drogowym zmieniono brzmienie zapisu dotyczącego przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy:
a) danych o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej albo kopii świadectw kwalifikacji zawodowej, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej,
b) kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych.
W w/w artykule dodano również nowy obowiązek – stworzenia warunków organizacyjnych, umożliwiających kierowcy ukończenie szkolenia okresowego.
Wymagania wstępne dla osoby zamierzającej wykonywać przewóz drogowy na stanowisku kierowcy
Do uzyskania kwalifikacji będzie mogła przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, która:
1. zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;
2. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe 
albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt 
lub
nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymagania wstępne dla osoby przedłużającej uprawnienia do wykonywania przewóz drogowego na stanowisku kierowcy
Do szkolenia okresowego będzie mogła przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, która:
1. zapoznała się z programem szkolenia okresowego;
2. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe 
albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
lub
pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.
Kierowca zamierzający ponownie wykonywać przewóz drogowy lub wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe w zakresie jednego bloku programowego.
Egzamin dla osoby zamierzającej wykonywać przewóz drogowy
Test kwalifikacyjny będzie przeprowadzany w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego, na podstawie pytań zawartych w katalogu pytań testowych zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu.
Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy stosowane na egzaminie państwowym, są opracowywane lub weryfikowane, na pisemne zlecenie ministra właściwego do spraw transportu, przez komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych powołaną przez tego ministra.
Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego pobiera opłatę, która stanowi dochód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego albo upoważniony przez niego pracownik  wyda osobie, która złożyła test kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji.
Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie testu z wykorzystaniem systemu informatycznego mogą być przeprowadzane w formie pisemnej w postaci papierowej. Minister właściwy do spraw transportu opublikuje, co najmniej miesiąc wcześniej, komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółową organizację i tryb działania komisji,
2) szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane;
3) wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji.
Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej
Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej nastąpi poprzez wprowadzenie informacji o jego wydaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po złożeniu testu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym lub po ukończeniu  wymaganych zajęć w ramach szkolenia okresowego.
W przypadku naruszeń Wojewoda będzie cofać świadectwo kwalifikacji zawodowej
Wojewoda po stwierdzeniu wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej na podstawie szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego przeprowadzonego:
Od kwietnia 2022 roku będą obowiązywać nowe zasady odnośnie uzyskania oraz odnowienia uprawnień kierowcy zawodowego. Ustawodawca między innymi określił obieg dokumentów oraz wprowadził nowe dokumenty – profil kierowcy zawodowego oraz kartę kwalifikacji kierowcy. 
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym 
Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1997) weszła w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, ale najistotniejsze zmiany, czyli nowy obieg dokumentów, mają być wprowadzone od kwietnia 2022 r.
Celem ustawy jest dostosowanie polskiego systemu prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29).
Kierowca zawodowy przed rozpoczęciem szkolenia będzie musiał zarejestrować się w Wydziale Komunikacji. Zmianie podlega procedura zapisu na szkolenie dla osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy. Kierowca, aby rozpocząć kurs kwalifikacyjny (uzyskujący po raz pierwszy uprawnienia kierowcy) lub przedłużający ważność świadectwa kwalifikacji zawodowej (odnawiający szkolenie okresowe), będzie musiał uzyskać w Wydziale Komunikacja profil kierowcy zawodowego (pkz). 
Osoba zamierzająca wykonywać lub wykonująca przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, aby rozpocząć szkolenie będzie musiała:
1. Uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
2. Uzyskać z właściwego terytorialnie Wydziału Komunikacji profil kierowcy zawodowego (PKZ)
Nowy dokument – profil kierowcy zawodowego (PKZ)
Profilu kierowcy zawodowego – należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.
Profil kierowcy zawodowego będzie wydawał, analogicznie jak w przypadku osób ubiegających się o uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami, starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.
Nowe obowiązki pracodawcy
W art. 39 ustawy o transporcie drogowym zmieniono brzmienie zapisu dotyczącego przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy:
a) danych o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej albo kopii świadectw kwalifikacji zawodowej, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej,
b) kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych.
W w/w artykule dodano również nowy obowiązek – stworzenia warunków organizacyjnych, umożliwiających kierowcy ukończenie szkolenia okresowego.
Wymagania wstępne dla osoby zamierzającej wykonywać przewóz drogowy na stanowisku kierowcy
Do uzyskania kwalifikacji będzie mogła przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, która:
1. zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;
2. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe 
albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt 
lub
nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymagania wstępne dla osoby przedłużającej uprawnienia do wykonywania przewóz drogowego na stanowisku kierowcy
Do szkolenia okresowego będzie mogła przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, która:
1. zapoznała się z programem szkolenia okresowego;
2. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt 
lub
pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.
Kierowca zamierzający ponownie wykonywać przewóz drogowy lub wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe w zakresie jednego bloku programowego.
Egzamin dla osoby zamierzającej wykonywać przewóz drogowy
Test kwalifikacyjny będzie przeprowadzany w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego, na podstawie pytań zawartych w katalogu pytań testowych zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu.
Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy stosowane na egzaminie państwowym, są opracowywane lub weryfikowane, na pisemne zlecenie ministra właściwego do spraw transportu, przez komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych powołaną przez tego ministra.
Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego pobiera opłatę, która stanowi dochód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego albo upoważniony przez niego pracownik  wyda osobie, która złożyła test kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji.
Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie testu z wykorzystaniem systemu informatycznego mogą być przeprowadzane w formie pisemnej w postaci papierowej. Minister właściwy do spraw transportu opublikuje, co najmniej miesiąc wcześniej, komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółową organizację i tryb działania komisji,
2) szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane;
3) wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji.
Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej
Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej nastąpi poprzez wprowadzenie informacji o jego wydaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po złożeniu testu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym lub po ukończeniu  wymaganych zajęć w ramach szkolenia okresowego.
W przypadku naruszeń Wojewoda będzie cofać świadectwo kwalifikacji zawodowej
Wojewoda po stwierdzeniu wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej na podstawie szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego przeprowadzonego:
1.w mniejszym wymiarze godzin niż wynika to z przepisów,
2.przez przedsiębiorcę nieposiadającego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia lub skreślonego z tego rejestru.
cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.
Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy
Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy będą prawo jazdy z wpisem kodu 95 lub karta kwalifikacji kierowcy.
Kierowca zamierzający wykonywać lub wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany uzyskać wpis w:
1.polskim prawie jazdy albo
2.karcie kwalifikacji kierowcy, jeżeli nie jest możliwe wydanie krajowego prawa jazdy z wpisem potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji albo ukończenie odpowiedniego szkolenia okresowego.
Zasady dokonywania wpisu określa art. 15 i art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Dodatkowo warto nadmienić o współpracy ITD, PIP i Wojewody odnośnie kontroli czasu pracy kierowcy i uczestnictwa w szkoleniu.
Wojewoda, planując lub przeprowadzając kontrolę ośrodka szkolenia, współpracuje z właściwym wojewódzkim inspektorem transportu drogowego i okręgowym inspektorem pracy, a w razie potrzeby uzgadnia z nimi przeprowadzenie kontroli czasu pracy kierowców wybranych przedsiębiorców, których pracownicy uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach okresowych w ośrodku szkolenia wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez tego wojewodę. Po przeprowadzeniu kontroli właściwy wojewódzki inspektor transportu drogowego lub okręgowy inspektor pracy przekazują wojewodzie informację o jej wynikach, w szczególności o przypadkach pokrywania się czasu uczestnictwa kierowcy w szkoleniu oraz czasu pracy wynikającej z ewidencji czasu pracy.
1.w mniejszym wymiarze godzin niż wynika to z przepisów,
2.przez przedsiębiorcę nieposiadającego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia lub skreślonego z tego rejestru.
cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.
Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy
Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy będą prawo jazdy z wpisem kodu 95 lub karta kwalifikacji kierowcy.
Kierowca zamierzający wykonywać lub wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany uzyskać wpis w:
1.polskim prawie jazdy albo
2.karcie kwalifikacji kierowcy, jeżeli nie jest możliwe wydanie krajowego prawa jazdy z wpisem potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji albo ukończenie odpowiedniego szkolenia okresowego.
Zasady dokonywania wpisu określa art. 15 i art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Dodatkowo warto nadmienić o współpracy ITD, PIP i Wojewody odnośnie kontroli czasu pracy kierowcy i uczestnictwa w szkoleniu.
Wojewoda, planując lub przeprowadzając kontrolę ośrodka szkolenia, współpracuje z właściwym wojewódzkim inspektorem transportu drogowego i okręgowym inspektorem pracy, a w razie potrzeby uzgadnia z nimi przeprowadzenie kontroli czasu pracy kierowców wybranych przedsiębiorców, których pracownicy uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach okresowych w ośrodku szkolenia wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez tego wojewodę. Po przeprowadzeniu kontroli właściwy wojewódzki inspektor transportu drogowego lub okręgowy inspektor pracy przekazują wojewodzie informację o jej wynikach, w szczególności o przypadkach pokrywania się czasu uczestnictwa kierowcy w szkoleniu oraz czasu pracy wynikającej z ewidencji czasu pracy.
Pamiętajmy aby zadbać o przyszłość przedsiębiorstwa wdrażając rozwiązania które pozwolą odnaleźć się w gąszczu przepisów. Zapraszamy na platformę Wiedza portalu TACHOLider dedykowanego dla naszych klientów. 
tacholider.pl