Nowe zmiany z dniem 21.02.2022

Od 21 lutego 2022 zostają implementowane nowe przepisy prawa wspólnotowego (tj.  (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. (EUR-Lex - 32020R1055 - PL - EUR-Lex (europa.eu)) zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE. L 2020 Nr 249, str. 17). Rozporządzenie wprowadza szereg bardzo istotnych zmian dla polskich przewoźników drogowych.

tacholider-pakiet-mobilnosci2.jpg

Wprowadzony został obowiązkowy powrót ciężarówki do bazy raz na 8 tygodni który zwiększa ilość przejazdów „na pusto”, wykluczając chwilowo dany pojazd z transportu. Przewoźnicy przekonują, że nowy obowiązek będzie ich zmuszał do powrotu do kraju na pusto, bo trzeba będzie go realizować nawet wówczas, gdy w danym terminie nie będzie ładunków do przewiezienia na powrotnej trasie. Z kolei zwiększenie emisji szkodliwych gazów również ma być niebagatelne. Z analizy wykonanej niemal równo rok temu i zleconej przez samą Komisję Europejską wynika, że “przepis ten może spowodować dodatkowe przejazdy, potencjalnie skutkujące nawet 2,9 mln ton dodatkowych emisji CO2 w 2023 r. (wzrost emisji z międzynarodowego transportu drogowego towarów o 4,6 proc.)”.

W Polsce za złamanie prawa związanego z obowiązkowym powrotem co 8 tygodni nakładana będzie kara w wysokości 2 tys. zł.

“Zamrożenie” pojazdu" - to kolejny kontrowersyjny przepis. Wprowadza zasadę cooling off, czyli zamrożenie pojazdu na okres 4 dni po wykonaniu wszystkich operacji kabotażowych - 3 dostaw w ciągu 7 dni od pierwszego rozładunku.

Inne implementowane zmiany dotyczą poszerzenia grupy przewoźników, którzy muszą posiadać uprawnienia przewozowe niezbędne dla świadczenia usług transportowych. Zmiana w przepisach polega na objęciu obowiązkiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita (dmc) przekracza 2,5 tony. Oznacza to, że przedsiębiorcy którzy wykonują międzynarodowe zarobkowe przewozy towarów tzw. „busami” o dmc w zakresie powyżej 2,5 tony do 3,5 tony włącznie również muszą spełniać wymogi zawarte w powyższym rozporządzeniu. Wymogi te muszą być spełnianie stale i łącznie przez przewoźnika.

Należy do nich zaliczyć:

  • 1. posiadanie siedziby przedsiębiorstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • 2. posiadanie kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy,
  • 3. spełnienie wymogu dobrej reputacji,
  • 4. posiadanie odpowiednio udokumentowanej zdolności finansowej.
  • 5. wymóg siedziby przedsiębiorstwa

Wymóg siedziby przedsiębiorstwa jest rozszerzony o udokumentowane prawo dysponowania pojazdami (własność, leasing, najem, itd.) oraz posiadanie tzw. bazy eksploatacyjnej. Baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

1. miejsce postojowe,


2. miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,

3. miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Wymóg kompetencji zawodowych oznacza natomiast posiadanie przez przedsiębiorcę certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy. Jeśli przedsiębiorca nie posiada takiego certyfikatu to może osobę posiadającą certyfikat zatrudnić na umowę o pracę lub wyznaczyć ją na podstawie umowy cywilno-prawnej jako osobę zarządzającą operacjami transportowymi przedsiębiorstwa. Spełnienie wymogu dobrej reputacji oznacza niekaralność przedsiębiorcy i zarządzającego transportem zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym oraz brak nałożonych kar pieniężnych i mandatów karnych zgodnie z zapisami rozporządzeń (UE) 2016/403 oraz (WE) 1071/2009.

Kolejnym wymogiem jest zdolność finansowa przedsiębiorcy musi zostać udokumentowana zgodnie z postanowieniami art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 w następujący sposób:

  • 1. 1800 EUR za pierwszy pojazd.
  • 2. 900 EUR na każdy następny pojazd.

Dokumenty potwierdzające zdolność finansową to roczne sprawozdanie finansowe lub/i gwarancja bankowa lub/i ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika. W przypadku nowych przedsiębiorców (brak rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy) można również przedstawić wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu (ustawa - Prawo bankowe Dz. U. z 2021 r. poz. 2439).

Organem właściwym do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy i licencji wspólnotowej jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 1 000 PLN (zł). Wydawane jest ono na czas nieoznaczony. Opłata za wydanie licencji wspólnotowej 5-letniej wynosi 4 000 PLN (zł) i 440 PLN (zł) za każdy wypis z licencji. W przypadku licencji 10-letnich opłaty są dwa razy wyższe.

W drodze odstępstwa od art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2020/1055  do dnia 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, są zwolnieni ze stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia. 

Należy jednak zauważyć, że ze względu na czas oczekiwania na wydanie uprawnień przewozowych po złożeniu kompletnego wniosku w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie, który może potrwać nawet kilka tygodni wskazane jest szybkie przygotowanie się tych przedsiębiorców do tego by zostać licencjonowanym przewoźnikiem. 

Po więcej informacji zapraszamy na naszą platformę przeznaczoną dla firm transportowych kontakt:biuro@tacholider.pl