TACHOLider

Polityka prywatności

Our Services

Polityka prywatności TACHOLider (portale TACHOLider.pl oraz TACHOLider.eu)

§ Informacje ogólne:

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych jest Piotr Krystek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Eksperckie "Lider" - NIP: 7781446638; REGON: 380911968, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.


§ Dane osobowe:
Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

§ Jak zbieramy informacje:
W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa zbieramy informacje o Państwu i wszelkich innych osobach, których dane przekazują nam Państwo w trakcie:

- rejestrowania się w celu korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług (w tym bezpłatnych wersji testowych); dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko (w tym nazwę firmy), adres zamieszkania,
numer PESEL, numer karty kierowcy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

- możemy również poprosić Państwa o przekazanie dodatkowych informacji o Państwa działalności gospodarczej i preferencjach;
- składania zamówienia przy wykorzystaniu z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług; dane takie mogą obejmować Państwa imię i nazwisko (w tym nazwę firmy), adres zamieszkania, dane kontaktowe (w tym numer telefonu
i adres poczty elektronicznej) oraz szczegóły dotyczące płatności;
- wypełniania formularzy w trybie online (w tym próśb o oddzwonienie), uczestniczenia w ankietach, zamieszczania informacji na naszych tablicach informacyjnych lub blogach, przystępowania do wszelkich konkursów i loterii,
pobierania informacji, takich jak: raporty, ebooki, newslettery lub inne publikacje, bądź też uczestniczenia we wszelkich;
- interakcji występujących na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji lub usłudze; interakcji z nami z wykorzystaniem mediów społecznościowych;
- przekazywania nam swoich danych kontaktowych w trakcie rejestrowania się w celu korzystania z udostępnianych przez nas stron internetowych;
- aktualizowania przez Państwa tych danych; oraz kontaktowania się z nami w sposób inny niż poprzez Internet, na przykład telefonicznie, faksem, SMS-em, pocztą elektroniczną lub zwykłą;
- zbieramy również informacje z Państwa urządzeń (w tym mobilnych) oraz aplikacji, które są wykorzystywane przez Państwa lub użytkowników, którym Państwa urządzenie zostało udostępnione do uzyskania dostępu do naszych stron
internetowych, aplikacji lub usług i do korzystania z nich.
- Przykładowo możemy pobierać informacje o numerze identyfikacyjnym i typie Państwa urządzenia, informacje o lokalizacji; Dodatkowo możemy agregować: dane statystyczne o Państwa widokach strony, dane o ruchu skierowanym na
strony oraz ze stron, adres odsyłający URL, dane reklamowe, adres IP, historię przeglądania oraz informacje na temat Państwa logowań), przy czym przed zebraniem takich danych poprosimy o Państwa zgodę. Możemy tego dokonać,
wykorzystując pliki cookie lub podobne technologie (opisane poniżej). Możemy uzupełnić dane osobowe zebrane od Państwa za pomocą informacji, które uzyskamy od osób trzecich upoważnionych do dzielenia się nimi, na przykład
informacje od agencji kredytowych, dostawców poszukiwanych informacji oraz ze źródeł publicznych (np. dla potrzeb dokonania analizy klienta), lecz w każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ Udostępnianie nam danych o innych osobach

- Jeżeli udostępniają nam Państwo dane osobowe o innej osobie, odpowiadają Państwo za przestrzeganie obowiązków w zakresie uzyskania zgody i innych wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
w odniesieniu do danych w ten sposób udostępnionych.

W zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami o ochronie danych muszą Państwo zapewnić przekazanie wymaganych zawiadomień oraz otrzymanie wyraźnej zgody przedmiotowej osoby na przekazywanie nam takich informacji,
a także wyjaśnić jej sposób pozyskiwania, wykorzystywania, ujawniania i zachowania przez nas informacji osobowych dotyczących tej osoby lub polecić jej przeczytanie naszej Informacji.

§ Sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystujemy Państwa dane do:

- przekazania informacji i dostarczenia zażądanych lub zamówionych przez Państwa usług lub zamówionych aplikacji;
- porównania informacji pod względem ich prawidłowości oraz zweryfikowania ich z osobami trzecimi;
- dostarczenia, utrzymania, chronienia i ulepszania dowolnych aplikacji, produktów, usług i informacji, których mogą Państwo od nas zażądać;
- zarządzania lub administrowania Państwa korzystaniem z aplikacji, produktów i usług, o których dostarczenie zostaliśmy poproszeni;
- zarządzania naszymi relacjami z Państwem (np. obsługa klienta i działania wspierające);
- monitorowania, mierzenia, udoskonalania i chronienia naszych treści, stron internetowych, aplikacji i usług w celu dostarczenia Państwu jak najlepszej użyteczności naszych rozwiązań;
- prowadzenia wewnętrznego testowania naszych stron internetowych, aplikacji, systemów i usług w celu testowania i udoskonalania ich bezpieczeństwa, dostępności i efektywności, w którym to przypadku informacje
wykorzystywane dla tych celów podlegałyby anonimizacji, co zapewni, że będą one wyświetlane na poziomach zagregowanych i nie będzie ich można na powrót powiązać z Państwem ani z żadną inną żyjącą osobą;
- przekazywania Państwu dowolnych informacji, które mamy obowiązek przesłać w celu wypełnienia naszych obowiązków regulacyjnych lub prawnych;
- wykrywania, badania przestępstw, bezprawnych lub zabronionych czynów lub zapobiegania im, lub w celu innej ochrony naszych praw wynikających z przepisów prawa (w tym komunikowania się z regulatorami oraz organami ścigania dla tych celów);
- kontaktowania się z Państwem zapytaniami o wzięcie udziału w naszych badaniach klienta (np. pozyskiwanie informacji zwrotnych o wykorzystywaniu przez Państwa naszych aplikacji, produktów i usług);
- monitorowania, prowadzenia analiz statystycznych i porównawczych, pod warunkiem, że w takich okolicznościach wykorzystuje się podstawę zagregowaną, której nie będzie można na powrót powiązać z Państwem ani z żadną inną żyjącą osobą;
- przekazywania Państwu ukierunkowanych reklam, marketingu (w tym przesyłanie wiadomości w ramach produktu) lub informacji, które mogą okazać się dla Państwa przydatne w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych aplikacji i usług;
- przekazywania treści i usług wspólnie z osobami trzecimi, z którymi utrzymują Państwo odrębne relacje (np. dostawcami mediów społecznościowych);
- oraz dostarczania Państwu usług wykorzystujących dane lokalizacyjne (np. reklamy i inne spersonalizowane treści), w ramach których zbieramy dane o geolokalizacji.

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa zachowujemy informacje o Państwu po zamknięciu Państwa konta w Biuro Eksperckie "LIDER", w przypadku odrzucenia Państwa wniosku o konto w Biuro Eksperckie "LIDER"
lub jeżeli nie zdecydują się Państwo przystąpić do dalszych czynności. Informacje te będą przechowywane i wykorzystywane przez okres przewidziany dla celów prawnych, regulacyjnych, zapobiegania oszustwom lub prawnie
uzasadnionych celów biznesowych.


§ Nasze strony internetowe, aplikacje (w tym aplikacje mobilne) oraz usługi mogą zawierać technologię umożliwiającą nam:

- sprawdzenie określonych informacji z Państwa urządzenia lub systemów bezpośrednio związanych z Państwa korzystaniem z przedmiotowych stron internetowych, aplikacji lub usług, z naszymi ewidencjami – w celu zapewnienia,
że strony internetowe, aplikacje lub usługi są wykorzystywane zgodnie z naszymi umowami użytkownika końcowego oraz w celu usuwania wszelkich problemów;
- pozyskanie informacji odnoszących się do dowolnych błędów technicznych lub innych problemów z naszymi stronami internetowymi, aplikacjami i usługami;
- zbieranie informacji o tym, jak Państwo i użytkownicy wykorzystują funkcje i właściwości naszych stron internetowych, aplikacji i usług;
- oraz zbieranie informacji statystycznych o systemie operacyjnym oraz środowisku, z których uzyskują Państwo dostęp do naszych aplikacji lub usług;
- Mogą Państwo zarządzać ustawieniami prywatności w swojej przeglądarce lub swoich aplikacjach i usługach (o ile to umożliwiają).


§ Możemy wykorzystywać informacje wygenerowane i przechowywane w trakcie korzystania przez Państwa z naszych usług dla naszych prawnie uzasadnionych interesów handlowych w celu umożliwienia udostępnienia Państwu
najlepszych usług, rozwiązań i/lub doświadczeń.

Takie cele obejmują:

- przekazywanie Państwu reklam, marketingu (w tym przesyłanie wiadomości w ramach produktu) lub informacji, które mogą okazać się dla Państwa przydatne w związku z korzystaniem przez Państwa z usług;
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu ulepszenia naszych usług, produktów i aplikacji;
- opracowanie i dostarczenie nowych i istniejących funkcjonalności i usług (w tym analiz statystycznych i porównawczych oraz usług prognozowania);

W każdym przypadku wykorzystywania przez nas Państwa informacji dla naszych prawnie uzasadnionych celów zapewnimy przetwarzanie informacji zanonimizowanych i wyświetlanie ich na poziomach zagregowanych,
których nie będzie można na powrót powiązać z Państwemani z żadną inną żyjącą osobą.

§ Marketing

Okresowo możemy wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w sprawie szczegółów dotyczących naszych aplikacji, produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.
Możemy również dzielić się Państwa danymi ze starannie wybranymi osobami trzecimi, aby umożliwić im (lub nam) kontakty z Państwem w sprawie przekazania informacji o ich produktach lub usługach,
które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.
Możemy lub oni mogą zechcieć skontaktować się z Państwem w tym celu telefonicznie, pocztą, SMS-em lub e-mailem. Mają Państwo prawo zażądać od nas w dowolnym czasie zaprzestania kontaktowania się z Państwem
w celach marketingowych. Mogą Państwo również zażądać w dowolnym czasie zaprzestania dzielenia się przez nas Państwa danymi z osobami trzecimi, o których mowa w tym paragrafie.

Jeżeli zażyczą sobie Państwo skorzystać z tych praw, mogą Państwo to uczynić poprzez wybór preferencji kontaktowych w punkcie dostarczania przez nas informacji na naszych stronach internetowych,
w naszych aplikacjach lub usługach, korzystając z dowolnych centrów preferencji, które państwu udostępniamy lub poprzez wysłanie do nas e-maila na biuro@tacholider.pl.

§ Reklamy na platformach osób trzecich

W przypadku otrzymania od Państwa odpowiedzi na wiadomości zamieszczone przez nas na platformach osób trzecich (takich jak Facebook, Google i Twitter), możemy również dzielić się Państwa danymi z tymi
osobami trzecimi w celu przekazania Państwu ukierunkowanych reklam/treści za pomocą odpowiedniej platformy osoby trzeciej, na podstawie Państwa profilu/zainteresowań. Państwa informacje są wykorzystywane
przez dostawców platform w celu zidentyfikowania Państwa konta oraz przekazywania Państwu reklam. Mogą Państwo kontrolować, jakiego rodzaju reklamy będą Państwo otrzymywać za pomocą ustawień prywatności
na platformie odpowiedniego dostawcy, przy czym w przypadku konieczności uzyskania większej ilości informacji prosimy kontaktować się centrum wsparcia/pomocy takiej osoby trzeciej.

- Możemy monitorować i rejestrować naszą komunikację z Państwem, w tym pocztę elektroniczną i konwersacje telefoniczne. Informacje, które zbieramy, mogą być w takim przypadku wykorzystywane w celach szkoleniowych,
zapewnienia jakości, ewidencjonowania szczegółowych danych o naszych stronach internetowych, aplikacjach i usługach, które Państwo zamawiają u nas lub o które Państwo zapytują, a także ogólnie,
w celu wypełniania naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych.

- Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres email: biuro@tacholider.pl.
- Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych (art. 15 RODO) i ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
przeniesienia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO), a także wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO).
- W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Informujemy, że Państwa Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego, podane naszemu konsultantowi oraz Państwa głos, rejestrowany podczas rozmowy telefonicznej, pochodzą bezpośrednio
od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych pochodzących z innych źródeł. Podanie przez Państwa przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu stworzenia oferty na realizację naszych usług.

Państwa Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państw trzecich.
Nie podejmujemy w stosunku do Państwa decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:

- szyfrowanie danych za pomocą SSL;
- zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem za pomocą innych środków technicznych i organizacyjnych;

Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim
użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem Państwa danych osobowych.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył stosowne rozwiązania organizacyjne i techniczne, umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie
w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego partnerzy handlowi dawali gwarancję stosowania
odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na nasze zlecenie (na zlecenie Administratora).

§ Informacja o plikach cookies.

Serwis tacholider.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookie stanowią niewielkie pliki tekstowe przekazywane z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług i przechowywane na Państwa urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam w Państwa spersonalizowanej
obsłudze oraz w dostosowywaniu do Państwa potrzeb naszych stron internetowych, aplikacji i usług. Nasze pliki cookie mogą być plikami sesyjnymi (tymczasowe pliki cookie identyfikujące i śledzące użytkowników
w ramach naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, które są kasowane po zamknięciu przez Państwa przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi) albo plikami trwałymi (pliki cookie
umożliwiające naszym stronom internetowym, aplikacjom lub usługom „zapamiętanie” Państwa oraz Państwa preferencji na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach lub usługach, które pozostają
na Państwa komputerze lub urządzeniu po zamknięciu przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi).

- Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
- Korzystamy z poniższych rodzajów plików cookie:
- Cookie bezwzględnie konieczne, są to pliki cookie, które są konieczne dla należytego funkcjonowania naszych stron internetowych, aplikacji lub usług; na przykład: pliki takie umożliwiają Państwu uzyskanie
dostępu do bezpiecznych obszarów naszej strony internetowej oraz zapamiętanie produktów, które włożyli Państwo do zakupowego koszyka.


Cookie efektywnościowe i technologie analityczne, są to pliki cookie zbierające informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających i użytkowników z naszych stron internetowych, aplikacji i usług;
na przykład: których funkcjonalności użytkownicy używają najczęściej, a także czy otrzymują wiadomości o błędach z obszarów stron internetowych, aplikacji czy usług. Takie pliki cookie nie zbierają informacji,
które identyfikują odwiedzającego lub użytkownika. Wszystkie informacje, które takie pliki cookie zbierają, są zagregowane, a wobec tego anonimowe. Wykorzystujemy te pliki wyłącznie do ulepszenia
pracy naszych stron internetowych, aplikacji i usług.

Cookie funkcjonalności

Są to pliki cookie, które umożliwiają naszym stronom internetowym, aplikacjom i usługom zapamiętanie dokonanych przez Państwa wyborów (takich jak Państwa imię i nazwisko, język lub region, w których Państwo
przebywają) oraz przekazują wzbogacone, bardziej osobiste właściwości. Takie pliki cookie mogą być również wykorzystywane do zapamiętania Państwa zmian wielkości i rodzaju czcionki, a także innych części naszych
stron internetowych, które mogą być przez Państwa dostosowane do własnych potrzeb. Mogą być one również wykorzystywane do świadczenia wnioskowanych przez Państwa usług. Informacje zbierane przez te pliki cookie
mogą być zanonimizowane i nie mogą śledzić Państwa czynności przeglądania innych stron internetowych.

Adres IP i dane o ruchu sieciowym

Na naszych serwerach w automatycznym dzienniku zdarzeń prowadzimy rejestr danych o ruchu sieciowym, takich jak Państwa adres IP, informacje o urządzeniu, o stronie internetowej odwiedzonej przez Państwa przed
naszą oraz o stronie internetowej odwiedzanej przez Państwa po opuszczeniu naszej strony. Zbieramy również pewne dane statystyczne o stronie internetowej, aplikacji i usłudze, takie jak szybkość przesyłania
danych, liczba wejść na stronę oraz liczba odsłon. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować żadnej osoby na podstawie danych o ruchu lub danych statystycznych ze stron.


Pliki cookies wykorzystujemy są w następujących celach:

- Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.


Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego biura.

- Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
- Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach:


§ Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

- Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.

W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub zasie pozostawania na danej stronie.
- W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/


§ Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,
utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Jak wyłączyć pliki cookie?

Mogą Państwo mieć możliwość skonfigurowania przeglądarki lub strony internetowej, aplikacji lub usługi w sposób ograniczający lub blokujący pliki cookie, zależnie od opcji wyboru, jednak może się okazać,
że wyłączenie plików cookie wpływa na Państwa zdolność do korzystania z niektórych części naszych stron, aplikacji lub usług. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat plików cookie oraz instrukcji,
jak dostosować ustawienia przeglądarki w celu przyjmowania, kasowania lub odrzucania tych plików, prosimy odwiedzić strony www.allaboutcookies.org i www.wszystkoociasteczkach.pl


§ Udostępnienie danych.


- Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
- Nasze Biuro może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


§ Postanowienia końcowe

Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://tacholider.pl/ Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana
i może być stosownie zmieniona w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku skorzystania z linku zamieszczonego na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji, lub usłudze
niniejsza Informacja przestaje obowiązywać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki przyjęte przez osoby trzecie w zakresie posługiwania się informacjami na ich stronach lub w ramach ich usług i
zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami o ochronie prywatności zamieszczonymi na przedmiotowych stronach lub w ramach przedmiotowych usług.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.