Projekt ustawy w sprawie pakietu mobilności

Rada Ministrów przyjęła projekt (07.12.2021) ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Przyjęty projekt ustawy dostosowuje prawo krajowe do prawa wspólnotowego, a ściślej, do wymogów wprowadzonych przez pakiet mobilności.

Już od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, dodatkowe obowiązki.

- Przewiduje się uznanie kierowców jeżdżących w ruchu międzynarodowym za pracowników delegowanych (a przez to np. wprowadzeniu wymogu wynagradzania ich na poziomie określonym w kraju, w którym pracują).

- W projekcie proponuje się także realizację dezyderatu nr 14 Sejmowej Komisji do Spraw Petycji z 15 listopada 2016 r. w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców, poprzez przywrócenie obowiązującego przed 1 stycznia 2012 r. stanu prawnego przewidującego, że ustalenie indywidulanego czasu pracy kierowcy jest możliwe tylko na wniosek pracownika.

- Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych w Polsce.


Dodatkowo proponuje się zmiany w systemie sankcji w transporcie drogowym. Wskazano, że sankcje powinny ulec zmianie tak, aby były "skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i niedyskryminujące, a także, aby wysokość kar była adekwatna do kategorii wagi naruszenia".

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Już wcześniej eksperci szacowali, że oznaczać to będzie wzrost kosztów pracy dla firm transportowych nawet o 34 procent. To z kolei przekłada się na wzrost całkowitych kosztów przewozu drogowego średnio o co najmniej 6 do 11 procent. Aby przeciwdziałać wzrostowi kosztów proponujemy zapoznanie się z ofertą produktów TACHOLider (tacholider.pl) 

Dzięki zastosowaniu wieloletniego doświadczenia w branży transportowej możemy z powodzeniem wdrożyć nasz autorski system w technologii SAAS i pozbawić firmę transportową problemów wynikających z implementacji nowych przepisów.

Zapraszamy do kontaktu.

biuro@tacholider.pl