Przekroczenia granicy na tacho

Rozpoczynamy serię prezentującą zmiany, które wprowadza Pakiet Mobilności.

Pierwsze zmiany wejdą w życie już 2 lutego. Niestety polski ustawodawca nadal pracuje nad ustawą dostosowującą polskie prawo do zapisów Pakietu Mobilności i nie mamy pewności, jakie poprawki zostaną wprowadzone.

-Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2021 r.

-Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2021 r.

-Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2022 r.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych. Wprowadzone zostaną także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

O wszelkich postępach poinformujemy, realizując szkolenia i konferencje na terenie całego kraju.

Przejdźmy zatem do obowiązku, który jest już pewny i wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady (UE).

Obowiązek wpisu manualnego, po przekroczeniu granicy.

Art. 34 ust. 6 lit. f) i art. 34 ust. 7 rozporządzenia 165/2014

Art. 34 ust. 6 lit. f) i 7 rozporządzenia (UE) 165/2014 stanowią, że kierowcy ręcznie wpisują symbol państwa, do którego wjeżdżają po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego.

Obowiązek obowiązuje od 20 sierpnia 2020 r. w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w tachograf analogowy oraz od 2 lutego 2022 r. w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w tachograf cyfrowy.

Kierowca musi zatrzymać się na najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub za nią. Jeżeli przekraczanie granicy państwa członkowskiego odbywa się promem lub pociągiem, kierowca musi wpisać symbol państwa w porcie lub stacji przybycia.

Należy również zauważyć, że od 20 sierpnia 2020 r. kierowcy pojazdów wyposażonych w tachograf analogowy są zobowiązani do rejestrowania symbolu krajów, w których rozpoczął się i zakończył dzienny okres pracy, tak jak miało to już miejsce w przypadku pojazdów wyposażonych w tachograf cyfrowy.

Jak zrobić wpis manualny po przekroczeniu granicy?

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa dokładnie nie precyzują jak technicznie ma wyglądać wpis informujący o przekroczeniu granic.

Naszym zdaniem wystarczy po przekroczeniu granicy na pierwszym bezpiecznym parkingu zatrzymać auto i zrobić wpis manualny „miejsce rozpoczęcia pracy” tak jak przy rozpoczęciu pracy, po pauzie dobowej lub weekendowej.

Jeżeli masz pytania to zapraszamy do kontaktu na biuro@tacholider.pl oraz na cykl szkoleń które prowadzimy pod adresem pakietmobilnosci.info.pl