Zmiany w przepisach uchwalone przez Sejm

W środę Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1932 i 1939). W głosowaniu posłowie przyjęli większość z nich. Ich poparcia nie uzyskała poprawka, która zwalniała z odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, którzy skorygują swoje rozliczenia do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Jakie poprawki wprowadził Senat a zaakceptował Sejm?

Przyjęte zostały poprawki które zakładają zmianę wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 na 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Uznanie posłów znalazły też poprawki doprecyzowujące przepisy regulujące ewidencjonowanie czasu pracy i korzystanie przez pracowników z przerw. Sejm poparł też zmianę, zakładającą odstąpienie od proponowanej w nowelizacji podwyżki kar za naruszenia zasad i warunków przewozu drogowego nakładanych na przedsiębiorców.

Odrzucił natomiast poprawkę, która umożliwiała zwolnienie z odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, którzy skorygują swoje rozliczenia do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Nowelizacja zakłada objęcie przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t, a na kierowców wykonujących przewozy drogowe tymi pojazdami nakłada obowiązek posiadania świadectwa kierowcy.

Doprecyzowuje także przepisy ustawy o transporcie drogowym, dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Określa też wymogi związane z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących działalności, w tym m.in. umów przewozowych, dokumentów dotyczących pojazdów, umów o pracę, a także dokumentów zawierających dane na temat kabotażu i czasu prowadzenia pojazdu oraz okresów odpoczynku.

Zgodnie z nowelą, przedsiębiorstwa transportowe będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski. Ponadto doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych na terytorium kraju.

W nowelizacji znalazły się także przepisy dotyczące egzekwowania wymogów dotyczących czasu pracy i odpoczynku, o kontroli przestrzegania przepisów, o czasie pracy, określonych w dyrektywie 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

Jednocześnie określono zasady współpracy między organami kontrolnymi państw członkowskich, a także wykorzystania krajowych systemów oceny ryzyka.

Zwiększeniu ma ulec zakres kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który – zgodnie z nowelizacją – ma podejmować skoordynowane z organami kontrolnymi innych państw działania dotyczące kontroli w przedsiębiorstwach podmiotów wykonujących przewozy drogowe, a także dokonywać wymiany informacji przynajmniej co do zasady raz na sześć miesięcy.

W nowelizacji uszczegółowiono także obowiązki kontrolowanego przedsiębiorstwa transportowego, wskazując, że ma ono obowiązek udostępnić pojazd, obiekt, siedzibę przedsiębiorcy oraz wszystkie pomieszczenia, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą bądź też przechowuje mienie przedsiębiorstwa.

Nowela wprowadza też zmiany do załączników zawierających wykaz naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego wraz z wysokością sankcji za nie. Jednym z naruszeń dodawanych do załącznika ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jest np. naruszenie przedsiębiorcy polegające na dopuszczeniu do wykorzystywania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (co najmniej 45 godz.) w kabinie pojazdu.

Ponadto doprecyzowano przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców poprzez wprowadzenie zakazu odbierania przerwy przed rozpoczęciem lub zakończeniem pracy oraz określenie, że wszystkie przerwy muszą mieć wymiar przynajmniej 15 min. Nowela rozszerza także wykaz aktów prawnych, których kontrola wykonywania wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

Nowela W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu, nasz zespół realizuje szkolenia na terenie całego kraju oraz wdrożenia systemu TACHOLider który pomaga przebrnąć przez implementacje nowych przepisów. Kontakt: biuro@tacholider.pl